Mapes topogràfics dels hemisferis est i oest de Ceres.

Aquest parell d’imatges, ens mostren els mapes de dues regions del planeta nan Ceres. Les dades per confeccionar aquests mapes, han estat enregistrades per la missió Dawn de la NASA i , ens mostra el relleu topogràfic d’aquest petit objecte del Sistema Solar.

El mapa de l’esquerra, està centrat en la superficie en els 60º de longitud est; mentre que el mapa de la dreta, està centrat en els 240º de longitud est.

L’escala de colors s’ha elaborat a partir de l’anàlisi de les imatges de les càmeres de la Dawn, en relació als diferents angles de visió de les ombres generades per la llum del Sol.

El punt brillant situat a l’hemisferi nord de Ceres de la imatge de la dreta, indica una major elevació de la regió central del cràter.

Nota: L’escala d’alçades utilitzat en aquest mapa topogràfic, difereix lleugerament de l’escala utilitzada per generar aquest altre mapa.

pia19607.jpg

Si voleu més informació, premeu aquest enllaç.

Cap comentari per ara. Tu pots ser el primer.

Deixa un comentari

how many days after clomid will i ovulate clomid and clearblue ovulation clomid 100mg with metformin when did u ovulate after clomid how many cycles does clomid work bloated on clomid does clomid increase quality eggs clomid killing sperm can i take diflucan while taking clomid clomid cramping day 16 clomid with hcg shot success why does clomid cause weight gain clomid pregnancy stats what time of the day can i take clomid what is the max dosage of clomid clomid success 50mg uk duphaston clomid et glucophage clomid perfil clomid side effects at ovulation glifage xr 500 e clomid clomid leukemia clomid makes you emotional success rates of clomid 150mg clomid fame clomid and zoloft can clomid cause low libido clomid and nolvadex where to buy conceiving with metformin and clomid online pharmacy that sells clomid follicle size clomid ovulation effects of clomid on uterus chances of pregnancy from clomid clomid ovidrel twins taking clomid without monitoring higher dose of clomid abdominal cramps and clomid clomid tupincho 100mg clomid and metformin clomid 25mg eod drowsy on clomid 35 mg clomid clomid iui success rates 2011 what is the highest mg of clomid you can take how many mg of clomid should i take to get pregnant what's the difference between taking clomid 3 7 or 5 9 indux ou clomid no tpc clomid 16 dpo metformin and clomid pregnancy success stories when should your doctor prescribe clomid success rates of pregnancy on clomid effect of clomid on liver vitex with clomid clomid eisprong dag 12 clomid eye damage clomid et cycle long clomid x proviron clomid 150mg unmonitored low back pain after clomid how soon after taking clomid will i ovulate best place to buy liquid clomid clomid e ipotiroidismo extended use of clomid buy clomid nolvadex online 100 gr clomid nolvadex vs clomid side effects clomid chances having multiples low temps on clomid four follicles clomid clomid cycle 5 success taking clomid after depo period changes with clomid heterotopic pregnancy clomid how do clomid tablets work progesterone level on day 21 on clomid buy clomid fertility pills online can clomid worsen endometriosis can you take clomid and bromocriptine together cd 12 after clomid clomid 7 days past ovulation clomid and lexapro interactions severe cramping during ovulation on clomid is it okay to drink coffee while taking clomid buy clomid us does clomid need to be taken consecutively hyperstimulation from clomid intercourse while on clomid clomid and erectile dysfunction clomid and bad dreams will i gain weight on clomid can i just ask my doctor for clomid clomid tira ginecomastia what not to eat when taking clomid difference entre clomid et prolifen femara after clomid miscarriage clomid prevent miscarriage when ovulate clomid 2 6 dizziness after taking clomid does femara make you ovulate earlier than clomid what is natural clomid provera and clomid treatment other names for clomid yasmin and clomid nolvadex and clomid cycle pain while ovulating on clomid clomid and flexeril releasing more than one egg on clomid clomid bantu hamil will medicaid cover clomid success rates with clomid 100mg can you get clomid without a prescription nolva and clomid pct cycle 9 dpo after clomid conceiving a girl on clomid i am taking clomid when will i ovulate mixing nolva and clomid how long is cycle on clomid how soon to test for pregnancy after clomid is clomid more effective with metformin clomid or tamoxifen chance of multiples with clomid and metformin fertility drug clomid side effects clomid ovulation a j9 what time of the month do i take clomid clomid experiences how much clomid and nolvadex should i take clomid at age 39 ovulatie met clomid clomid delayed my period clomid pct 50mg clomid dosage anavar prospectus clomid clomid and diminished ovarian reserve regular periods and clomid clomid at age 25 celebrities who used clomid clomid follicles multiples can you take baby aspirin with clomid cyst before clomid when do you need a trigger shot with clomid has anyone used clomid without being prescribed by doctors 1 follicle with clomid when will gp prescribe clomid can i have unprotected sex while taking clomid clomid skin sensitivity is clomid covered by united healthcare clomid days of ovulation taking clomid before period why didn't clomid work for me conceive girl clomid taking metformin and clomid amh levels clomid clomid day 29 no period provera metformin and clomid clomid side effects tiredness safe site to buy clomid online how quickly did you get pregnant on clomid progesterone 200 mg and clomid clomid 50mg bodybuilding symptoms of pregnancy while taking clomid 4th cycle clomid 100mg clomid 100mg superovulation clomid side effects pregnancy should i take clomid and nolvadex together clomid after no period clomid side effects length do ovulation kits work with clomid how do i get a private prescription for clomid when do you start opk on clomid clomid success stories 2nd cycle does clomid cause twins how to use clomid for twins clomid success 3 7 when do you ovulate after taking clomid days 5 9 getting pregnant on clomid alone can one get pregnant while taking clomid i ovulate and take clomid does clomid work during perimenopause clomid with prednisone when to take clomid and metformin together clomid success for anovulation clomid vs tamoxifen pct can clomid just stop working on clomid sore nipples when is my period due after clomid clomid bloating ovulation clomid and heavy menstrual bleeding clomid pour bodybuilder dectancyl clomid can you ovulate while taking clomid dufine ou clomid when to take a pregnancy test on clomid calculator clomid preseed and mucinex ovulation j20 sous clomid how many cycles does it usually take clomid to work clomid if not ovulating clomid mucus production clomid and opk m drol pct clomid how much mucinex to take with clomid clomid period but pregnant why take clomid and metformin clomid or nolvadex pct what happens if i am pregnant and take clomid clomid graduates ovulation bloating clomid clomid letro pct 21 day progesterone on clomid thin lining from clomid does clomid increase lh levels clomid scan day 13 clomid pct gyno does clomid increase your chances of having a girl how much does the drug clomid cost clomid price at target clomid and libido pct directions to take clomid side effects of expired clomid low hcg levels on clomid how do i know if the clomid is working can clomid help you conceive tracking ovulation on clomid tapering off clomid clomid yeast infection symptoms anyone get pregnant on clomid and metformin clomid for better egg quality clomid and tamoxifen dosage took clomid days 3 7 when should i ovulate clomid citrate online can i use clomid if i am ovulating how long to take metformin before clomid can clomid make you feel better can you take antibiotics and clomid together how much is clomid in south africa clomid and ovidrel experiences when to take clomid and metformin clomid and mucus robitussin can you ovulate twice clomid clomid sin receta can i take clomid if i have high blood pressure when to start clomid with spotting hcg clomid tamoxifen things to know about clomid metformin and clomid in pcos negative pregnancy test after taking clomid clomid stomach pain before ovulation what are the chances of conceiving twins when using clomid what are the negative effects of clomid does clomid help raise progesterone levels using clomid to conceive twins provera and then clomid clomid plus iui twins i take clomid when can i pregnancy test clomid pregnancy tips wat is clomid 50mg about provera and clomid drinking clomid while pregnant risks of clomid to baby clomid wanneer pregnyl does clomid cause shortness of breath side effects of clomid during pregnancy clomid bravelle and ovidrel clomid j5 à j9 taking clomid day 4 clomid and leg cramps clomid pro chem does vitex work like clomid does clomid lower cholesterol clomid libido increase can you take metformin clomid together does metformin work better with clomid clomid and tamoxifen clomid acne side effects clomid talk when should i take pregnancy test after clomid why don't i ovulate on clomid clomid secondary hypogonadism how long does it take clomid to increase sperm count clomid take same time every day metformin plus clomid success taking bromocriptine with clomid really light period after clomid clomid ovulation test kits can you ovulate right after taking clomid clomid trenbolone buy clomid and nolvadex online uk already ovulating and on clomid average cycle on clomid spotting after clomid clomid iui treatment clomid en bmi how long does it take for clomid to work with pcos irregular periods and taking clomid clomid als testo booster buy nolvadex or clomid vitex or clomid long after taking clomid will get pregnant clomid duphaston physiogine increased cervical mucus while clomid clomid after sustanon 250 average length time get pregnant clomid experience avec clomid clomid 2nd time round 3rd day after clomid clomid 6 mois clomid 100mg days 2 6 clomid metformin pregnancy success rates cramping day 3 of clomid is buying clomid online illegal clomid dosage after cycle taking clomid and tamoxifen together does clomid cause more discharge cost of a cycle of clomid how to take clomid and femara together can you smoke while on clomid clomid bloating and weight gain' how many rounds of clomid to get pregnant clomid cd20 symptoms is there a natural alternative to clomid taking clomid even though you ovulate combination of clomid and vitamin e very low amh clomid what were your bfp symptoms on clomid clomid testosterone bodybuilding pregnant with clomid twins when can you get on clomid clomid dosage for low sperm count does clomid work for fertility clomid max dose when to take clomid while on steroids clomid weight lifting does 100mg of clomid delay ovulation period cramps on clomid using mucinex with clomid clomid 44 years old how to dose clomid pct natural clomid soy why do i need clomid if i ovulate effects of clomid on uterine lining buy clomid 50 mg online clomid low dose clomid raccourci il cycles best time of day to take clomid testosterone can clomid mess up your cycle heavy period on clomid can you take arimidex and clomid together clomid pregnancy after miscarriage clomid success for luteal phase defect provera metformin and clomid success ovulating every other month on clomid evening primrose oil while on clomid side effects of clomid on babies clomid duphaston utrogestan chances of conceiving on 4th cycle of clomid fsh levels clomid challenge test spotting after coming off clomid success fourth round of clomid clomid amazing clomid fight gyno clomid taken with metformin how long after clomid will ovulation occur how does clomid help with ovulation clomid et proviron opk metformin clomid can you use preseed while on clomid who had twins on clomid clomid stomach cramps clomid 10 pills how does clomid and metformin work together long period after taking clomid green tea while on clomid where to get clomid in uk will i have a period after taking clomid clomid metformin ovulation calculator indux é igual clomid clomid heart pain how many round of clomid can you take no libido on clomid price of clomid in india on 150mg of clomid resistance au clomid has anyone got pregnant after stopping clomid clomid j11 success rate for clomid 50mg metformin and clomid no pcos best ways to conceive on clomid winstrol odblok clomid follistim clomid twins pcos metformin provera and clomid when to take a pregnancy test after clomid cycle clomid metformin iui clomid prescription uk enlarged ovary after clomid taking clomid at the wrong time clomid and test booster how to have twins using clomid can you use just clomid for pct clomid how late can you ovulate rui liquid clomid likelihood multiples clomid clomid after a d&c strange period after taking clomid clomid challenge test pregnancy does clomid have gluten iui clomid triplets natural ivf cycle with clomid clomid dosage and multiple births how early can i take a pregnancy test on clomid is ovidrel necessary with clomid how much clomid should i take to get pregnant if i already ovulate will clomid help clomid drug cost hcg in clomid jak brac buy clomid otc clomid decreases estrogen can i take clomid if i have pcos clomid precos mid cycle cramps on clomid clomid after abortion clomid dr oz is taking clomid bad clomid triplets 2013 metformin provera clomid chances twins clomid metformin clomid and serophene over the counter first iui failed clomid much does clomid cost without insurance ovulating while taking clomid what should i take with clomid for pct clomid changing cycles youtube clomid heavier period with clomid lifetime limit clomid clomid success rate with metformin does clomid increase blood pressure buy 10 clomid pills should you avoid alcohol when taking clomid will clomid extend my cycle clomid screwed up my cycle iui and clomid bfp clomid day 4 symptoms difference entre clomid et gonal clomid for sale pct is clomid a prescription drug are you more likely to have a boy or girl on clomid clomid e tumore when do i take my first clomid pill which is better clomid 3 7 or 5 9 can you buy clomid legally how many times a day do you take clomid opk et clomid efficace will clomid really work clomid iui success rates on first cycle clomid chances for twins what can i take with clomid to increase my chances pregnant after hsg and clomid clomid fertility treatment taking nolvadex and clomid clomid during miscarriage clomid success rate already ovulating how does clomid help to get pregnant clomid over 35 twins success stories on provera and clomid will clomid stop period getting off clomid side effects function of clomid is clomid better than fertomid 4 days of clomid pain in ovaries on clomid regular cycle with clomid endometrial hyperplasia clomid clomid metformin together 1 cycle of clomid clomid and negative hpt buying clomid online canada clomid bonne ovulation lutenyl et clomid clomid 100mg iui success getting pregnant on first round of clomid clomid resistance ovarian drilling 150mg of clomid success rates cramps on clomid ovulation cervical mucus while on clomid cramping since ovulation clomid is clomid covered by medicare when to expect clomid side effects after clomid when to take pregnancy test clomid sans duphaston clomid ovulate twice one cycle skąd clomid pct with nolvadex and clomid hcg and clomid on cycle how to get pregnant taking clomid factor v leiden and clomid did you have twins from clomid clomid sunburn trying to get pregnant on clomid 7th month of clomid how long is your menstrual cycle on clomid how to get pregnant with twins on clomid